Adunarea Baptistă Independentă "Maranata" din orașul Ștei

Mărturisirea de credință

 • Noi credem în Sfânta Scriptură

  Noi credem în Sfânta Scriptură: acceptând în întregime scrierile Vechiului Testament și ale Noului Testament ca și Cuvântul lui Dumnezeu inerant, verbal în toate parțile lui, și de aceea, suficient pe deplin ca singura noastră regulă infailibilă și autoritară pentru credință și practică.

  >>>Psalmul 119:160; Proverbe 30:5a; 2 Timotei 3:16,17; 2 Petru 1:19-21<<<

 • Noi credem într-un unic Dumnezeu adevărat

  Noi credem într-un unic Dumnezeu adevărat: El este o Ființă inteligentă, suverană, spirituală și personală; perfectă, infinită și veșnică; sfințenie și dragoste, înțelepcinune și putere; absolut separat de lume și deasupra ei ca și Creator al acesteia, și totuși, prezent peste tot în lume ca și Susținător al tuturor lucrurilor. El este revelat ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, trei persoane distincte, însa fară o diviziune a naturii, esenței sau ființei, fiecare având o lucrare distinctă în relația lui Dumnezeu cu creația Sa și poporul Său.

  >>>Geneza 1:1; Exod 15:11; Psalmul 83:18, 139:7-9; Matei 28:19; Ioan 10:30, 15:26<<<

 • Noi credem în Domnul Isus Hristos

  Noi credem în Domnul Isus Hristos; El este a doua persoană a Dumnezeului Triunic, Cuvântul Etern și Singurul Fiu Născut; fără nici o schimbare în Persoana Sa Divină, El a devenit om prin miracolul nașterii din fecioară, astfel că El continuă pentru totdeauna să fie atât Dumnezeu adevărat cât și Om, El a fost ispitit în toate cum suntem și noi, dar n-a pacătuit; ca Miel perfect a lui Dumnezeu, El S-a dat pe Sine la moarte prin vărsarea Sangelui Său pe cruce, purtând acolo păcatul lumii, și suferind întreaga pedeapsa a mâniei divine în locul nostru; El a înviat din mormânt într-un trup glorificat; ca Marele nostru Preot El S-a înălțat la Cer, iar acolo stă înaintea Feței lui Dumnezeu ca Apărătorul și Mijlocitorul nostru.

  >>>Ioan 1:1,14, 3:16; Matei 1:18-25; Galateni 4:4,5; 1 Corinteni 15:3-7; Evrei 4:14-16; 1 Ioan 2:1,2<<<

 • Noi credem in Duhul Sfant

  Noi credem în Duhul Sfânt: El este a treia Persoană a Trinității și Agentul Divin în natură, revelație și răscumpărăre; El convinge lumea cu privire la păcat, dreptitudine și judecată; El regenerează, locuiește, botează, pecetluiește și unge pe toți cei care devin copii ai lui Dumnezeu prin Cristos; mai departe, El împuternicește, călăuzește, învață, sfințește și umple credincioșii care zilnic se predau LUI.

  >>>Romani 8:9; 1 Corinteni 12:13; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 1:13, 5:18<<<

 • Noi credem că toți oamenii sunt plini de păcat și pierduți, prin natură și alegere

  Noi credem că toți oamenii sunt plini de păcat și pierduți, prin natură și alegere: omul este creația directă a lui Dumnezeu, facută în imaginea și asemănarea Sa; prin neascultarea personală fața de voia revelată a lui Dumnezeu, omul a devenit o creatură plină de păcat, tatăl unei rase decăzute care este în mod universal plină de păcat atât în natură, cât și în practică astfel înstrăinată de viața și familia lui Dumnezeu, neavând în sine însuși nici un mijloc posibil de salvare.

  >>>Geneza 1:27; 3:6; Psalmul 51:5; Romani 3:23; 5:12,19; Galateni 3:11<<<

 • Noi credem în mântuire prin har, prin credință

  Noi credem în mântuire prin har, prin credință: mântuirea este darul gratuit al lui Dumnezeu, nici meritată, nici procurată, parțial sau în întrgime, prin vreo virtute sau lucrare umană, ci primită numai prin credința personală în Domnul Isus Cristos, în care toți adevărații credincioși au ca posesiune prezentă darul vieții veșnice, o dreptitudine perfectă, înfierea în familia lui Dumnezeu, eliberare și securitatea față de orice condamnare, toate resursele spirituale necesare pentru viață și evlavie și garanția divină că ei nu vor pieri niciodată, această mântuire afectează omul în întregime; în afara lui Hristos nu există mântuire posibilă.

  >>>Efeseni 2:8,9; Tit 3:5; Ioan 1:12; 3:14; 10:28,29; Romani 8:1; Filipeni 1:6<<<

 • Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase

  Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase; în nici un sens ca mijloace ale mântuirii, ci ca dovadă și roadă evidentă a acesteia; de aceea ca și creștini ar trebui să ascultăm de Cuvantul Domnului nostru, să căutam lucrurile de sus, să umblăm cum a umblat El, sa acceptăm ca responsabilitate a noastră solemnă datoria și privilegiul ducerii Evangheliei unei lumi pierdute; trebuie să ne aducem aminte că o viață creștină victorioasă și fructuoasă este posibilă numai pentru aceia care se dăruiesc în întregime lui Cristos, ca recunoștință pentru infinitele și nemeritatele îndurări ale lui Dumnezeu.

  >>>Efeseni 2:10; Romani 12:1-12; Filipeni 2:16<<<

 • Noi credem în existența lui Satan

  Noi credem în existența lui Satan: el a fost creat original ca o ființă sfântă și perfectă, dar prin mândrie și ambiție răutacioasă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, astfel devenind complet depravat în caracter, marele dușman al lui Dumnezeu și al poporului Său, conducătorul tuturor celorlalți îngeri răi; puterile sale fiind vaste, dar strict limitate de voia permisivă a lui Dumnezeu, care stapânește peste toate planurile rele spre bine; el a fost înfrânt și judecat la cruce, și de aceea osânda lui eternă este sigură; noi putem să ne împotrivim lui și să-l biruim numai în armura lui Dumnezeu, prin sângele Mielului și prin puterea Duhului Sfânt.

  >>>Isaia 14:12-15; Efeseni 6:12; 1 Petru 5:8; 1 Ioan 3:8; Apocalipsa 12:9-11; 20:10<<<

 • Noi credem în a doua venire a lui Hristos

  Noi credem în a doua venire a lui Cristos: venirea Sa în văzduh pentru Răpirea Bisericii Sale, care este nădejdea noastră binecuvântată, este întotdeauna iminentă; după ce își va lua de pe pamânt Biserica Sa care așteaptă, întâi prin învierea morților și apoi luarea celor vii, va revărsa asupra pământului judecățile drepte ale lui Dumnezeu peste lumea necredincioasă, apoi va reveni cu Biserica Sa și va așeza Împărăția Sa glorioasă și literală asupra tuturor națiunilor, pentru o mie de ani.

  >>>1 Tesaloniceni 4:13-18; Iacov 5:8; Evrei 10:37; Iuda 14,15; Apocalipsa 19:11-16; 20:4-7<<<

 • Noi credem în viața viitoare, învierea fizică și judecata eternă

  Noi credem în viața viitoare, învierea fizică și judecata eternă: duhurile celor mântuiți la moarte merg imediat pentru a fi cu, Cristos în Cer, faptele lor vor fi aduse înaintea Scaunului de Judecată a lui Crisos pentru determinarea răsplătirilor, aceasta având loc când Cristos va veni după ai Săi; duhurile celor nemântuiți la moarte merg imediat în Hades unde sunt ținute sub pedeapsă până la ziua finală a judecății, când trupurile lor vor fi înviate din mormânt, ei vor fi judecați și aruncați în Iad, locul pedepsei finale și veșnice.

  >>>1 Corinteni 15; 2 Corinteni 5:8-10; Luca 16:19-23; Apocalipsa 20:11-15<<<

 • Noi credem în separarea între Biserică și Stat

  Noi credem în separarea între Biserică și Stat, fiecare având sfere de responsabilitate definte și distincte.

  >>>Matei 22:21; Romani 13:1-7<<<

 • Noi credem în preoția credincioșilor

  Noi credem în preoția credincioșilor: Cristos este Marele nostru Preot și prin El, fiecare persoană născută din nou are acces direct în prezența lui Dumnezeu, fără necesitatea unui preot uman; credinciosul are dreptul de a studia și de a interpreta Scripturile personal, călăuzit de Duhul Sfânt.

  >>>Ioan 14:6; Evrei 4:16; 2 Timotei 2:15; 1 Petru 2:1,5,9<<<

 • Noi credem în instituția căsniciei așa cum e definită de Scripturi

  Noi credem în instituția căsniciei așa cum e definită de Scripturi: aceasta a fost stabilită în mod divin la început ca unirea prin căsătorie a unui bărbat cu o femeie, ca unitate de bază a societații; fiecare membru al familiei soț, soție sau copil, are datorii și responsabilitați distincte; este responsabilitatea părinților de a-și crește copiii în învațatura și sfatul Domnului și de a le pune la dispoziție instrucție creștină prin model creștin și educație generală.

  >>>Geneza 2:18-25; Geneza 3; Geneza 16; Geneza 18:19; Deuteronomul 6:4-9; 32:46; Psalmul 78:5,6; 127:1-5; Proverbe 3:12; 13:24; 22:6; Isaia 28:9,10; Matei 19:3-9; Efeseni 5:21-33; Efeseni 6:1-4; Coloseni 3:18-21<<<

 • Noi credem în importanța bisericilor locale

  Noi credem în importanța bisericilor locale: toți credincioșii trebuie să se adune și să se identifice în biserici locale; o biserică nou-testamentală este o adunare locală a credincioșilor născuți din nou, botezați, uniți într-o organizație pentru a practica ordonanțele Noului Testament, pentru închinare, rugăciune, părtașie, învățătură și o mărturie unitară, și pentru angajarea activă în îndeplinirea Marii Insărcinări.

  >>>Fapte 2:41,42; 1 Corinteni 11:2; Matei 28:19,20<<<

 • Noi credem în independența și autonomia bisericii locale

  Noi credem în independența și autonomia bisericii locale: fiecare biserică nou-testamentală este liberă să se guverneze pe sine fără nici o interferență eclesiastică, și ar trebui să coopereze cu alte biserici nou-testamentale așa cum o călauzește Duhul Sfânt; Biserica locală are responsabilitatea de a urma modelul bisericii din Noul Testament și este direct răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu.

  >>>Matei 18:17; Fapte 6:1-5; Fapte 13:1-3; Fapte 15:22,23<<<

 • Noi credem că ordonanțele date Bisericii locale sunt două, Botezul și Cina Domnului

  Noi credem că ordonanțele date Bisericii locale sunt două, Botezul și Cina Domnului: Botezul este prin scufundarea credincioșilor, portretizând astfel moartea, îngroparea și învierea lui Isus Cristos; Cina Domnului este împărtășirea pâinii și a paharului de către credincioși ca o comemorare continuă a trupului frânt și a sângelui vărsat al lui Cristos.

  >>>Matei 28:19,20; Fapte 2:41; 8:38,39; Matei 26:26-30; 1 Corinteni 11:23,34<<<