Adunarea Baptistă Independentă "Maranata" din orașul Ștei

Regulamentul biblic intern de funcționare

 • Articolul I

  Adunarea Baptistă Independentă "Maranata" Ştei este o Asociaţie Religioasă care funcţionează ca şi o Biserică Baptistă Independentă al cărui Conducător este Domnul Isus Cristos.

  Toate activităţile ei se desfăşoară într-un deplin acord cu învăţătura Sfintelor Scripturi.

 • Articolul II – Scopul

  • – Angajarea activă în învăţare, propagarea şi practicarea învăţăturilor Bibliei, Cartea noastră de căpătâi.
  • – Adunarea laolaltă pentru închinare, părtăşie, învăţătură şi o părtăşie unitară .
  • – Practicare ordonanţelor Noului Testament: Botezul şi Cina Domnului
  • – Activităţi de ajutorare a celor în nevoi.

 • Articolul III – Membralitatea

  Membralitatea va fi limitată la acei indivizi care l-au acceptat pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul lor personal şi au fost botezaţi Scriptural ( prin imersiune în apă o singură dată, în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt – Matei 28:19).

  Primirea membrilor

  Pe baza majorităţii votului adunării, în orice întâlnire, pot fi primiţi membri în părtăşia ei prin:

  • – BOTEZ – O persoană care L-a mărturisit pe Cristos ca Mântuitor şi Domn, şi care este de acord cu Declaraţia Doctrinară poate fi acceptată în membralitate pe baza Botezului Scriptural.
  • – SCRISOARE – Pot fi primiţi membri pe baza unei scrisori de recomandare din partea unei asociaţii cu aceeaşi doctrină şi practică.
  • – DECLARAŢIE – O persoană care dă dovada verbală a recunoaşterii lui Cristos ca Mântuitor şi a faptului că a fost botezată Scriptural într-o asociaţie cu aceeaşi doctrină şi practică poate fi primită în membralitate.
  • – RESTAURARE – Unui membru exclus i se poate restaura membralitatea pe baza mărturisirii greşelii şi a dovezii pocăinţei.
  • – ADERARE – O persoană care dă dovadă verbală a recunoaşterii lui Cristos ca Mântuitor, a faptului că a fost botezată Scriptural şi acceptă Declaraţia Doctrinară a asociaţiei noastre, poate fi acceptată în membralitate chiar dacă provine dintr-un mediu doctrinar diferit.

  Pierderea calității de membru

  Pierderea calităţii de membru poate avea loc prin: deces, transfer, disciplină si inactivitate.

  Transfer

  Unui membru care părăseşte Adunarea din motive bune şi corecte, determinată de către pastor şi diaconi, i se poate acorda o scrisoare de transfer pentru a se putea uni cu o biserică cu aceeaşi doctrină şi practică.

  Disciplină

  Acuzaţii pot fi aduse împotriva oricărui membru, atunci când există dovezi care arată că acel membru este vinovat de propagarea de doctrină care încalcă Declaraţia Doctrinară a Adunării, de conduită contrară principiilor şi deciziilor Adunării, sau orice acţiune sau convingere care nu sunt în acord cu învăţătura Sfintelor Scripturi.

  Astfel de acuzaţii trebuie aduse înaintea pastorului şi al diaconilor, într-un spirit de preocupare iubitoare. Apoi pastorul şi diaconii vor face o investigaţie completă a acuzaţiilor. Dacă acuzaţiile sunt dovedite se va depune orice efort posibil pentru ca, în concordanţă cu Scripturile, să se rezolve problema iar acuzatul să fie restaurat în deplinătatea părtăşiei – Matei 18:15-17; Romani 16:17; 1 Corinteni 5:1-3; 2 Corinteni 2:6-11, 6:14,15; Galateni 6:1; 1 Tesaloniceni 5:14; 2 Tesaloniceni 3:6-15; 1 Timotei 5:19,20, 6:3-5; Tit 3:10.

  Adunarea poate anula membralitatea unei persoane numai după ce efortul pastorului şi al diaconilor de a duce restaurarea acelei persoane la Cristos a eşuat, şi după ce s-a dat anunţ cu privire la oportunitatea de a fi ascultată persoana în cauză, înaintea pastorului şi a diaconilor.

  Dacă pe baza acestei întâlniri pastorul şi diaconii sunt de acord prin majoritate de voturi, se recomandă Adunării generale excluderea membrului, acuzatul fiind anunţat de această acţiune şi i se vor da două săptămâni de la data anunţării, pentru a cere în scris o audiere adiţională înaintea Adunării Generale. Dacă acesta cere se va organiza audierea.

  Excluderea se va face prin votul majorităţii membrilor calificaţi, într-o Adunare Generală anunţată în cel puţin două servicii ale Adunării.

  Un membru acuzat oficial de pastor şi diaconi este automat eliberat din orice slujbă sau poziţie după ce a fost prezentat Adunării generale. El nu poate vorbi în Adunările Generale, cu excepţia audierii, şi nu are drept de vot.

  Orice membru exclus poate fi reprimit în membralitate numai după pocăinţă şi mărturisire publică a păcatului (păcatelor) şi respectând procedura acceptării de membri prin restaurare.

  Inactivitate

  – Orice membru care a lipsit de la serviciile obişnuite ale Adunării pentru o perioadă de trei luni sau mai mult, fără a se considera că a fost împiedecat providenţial, va fi pus în registrul inactiv, fără drept de vot.

  – Un membru vinovat de obiceiul de a absenta, de absenţe lungi, nejustificate, de la serviciile Adunării pentru o perioadă de nouă luni sau mai mult, prin asemenea acţiuni îşi suspendă singur, automat, membralitatea în Adunare.

  – Trecerea din registrul activ în cel inactiv şi/sau re-înregistrarea pe registrul activ, şi când, o persoană devine din nou activă, este responsabilitatea pastorului şi a comitetului.

  Responsabilitățile membralității

  Secţiunea 1

  Este responsabilitatea tuturor membrilor să citească Statutul şi să se străduiască să accepte standardele şi doctrinele expuse.

  Secţiunea 2

  Este responsabilitatea tuturor membrilor să fie credincioşi în toate îndatoririle spirituale esenţiale trăirii creştine, să fie credincioşi servicii-lor bisericii şi credincioşi sprijinirii financiare a bisericii în modul sistematic schiţat în – 1 Corinteni 16:2.

  Secţiunea 3

  Este responsabilitatea tuturor membrilor să practice disciplina personală şi să promoveze unitatea în biserica locală. În concordanţă cu 1 Corinteni 12:12-27, fiecare membru trebuie să fie satisfăcut cu locul său pentru ca astfel toţi să crească în har şi în cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos, Efeseni 2:21-22; 4:12; 2 Petru 1:5-8.

  Printr-o astfel de participare biserica îşi poate edifica membrii şi poate folosi talentele celor tineri şi bătrâni. Toţi cei răscumpăraţi ar trebui să trăiască pentru EL şi pentru biserică şi nu pentru ei înşişi.

  Secţiunea 4

  Este responsabilitatea tuturor membrilor care se mută din zonă să caute imediat o biserică cu aceiaşi credinţă şi practică.

  Disciplina membralității

  Secţiunea 1

  Disciplinarea are ca ţintă gloria lui Dumnezeu, binele şi puritatea bisericii şi creşterea spirituală a celui care a păcătuit. Cei care au păcătuit vor fi prezentaţi pastorului pentru a fi recomandaţi bisericii potrivit următoarelor principii. Disciplinarea implică imperfecţiune şi o tendinţă spre a păcătui şi a cauza ofensă. Dezaprobarea, în judecata bisericii, poate însemna scoaterea din registrul membral. Însă, înainte ca acţiunea să fie adusă înaintea bisericii vor fi depuse toate eforturile pentru a clarifica dificultăţile şi a soluţiona ofensele.

  Nici o ofensă sau act de indisciplină nu va fi adusă înaintea bisericii până nu au fost împlinite instrucţiunile lui Cristos, Matei 5:23,24; 18:15-17.

  Secţiunea 2 – Paşii în disciplinare:

  Se aşteaptă ca membrii bisericii să demonstreze o loialitate specială unii faţă de alţii. Când un membru este conştient că s-a comis o ofensă de o asemenea magnitudine încât împiedică creşterea spirituală şi buna mărturie, el va trebui să meargă singur la persoana ofensatoare căutând restaurarea fratelui său. Înainte de a face acest lucru, trebuie să se auto-examineze. Când merge la persoana ofensatoare, trebuie să fie într-un spirit umil, având ţelul restaurării.

  Dacă reconcilierea nu este îndeplinită, problema va fi adusă la cunoştinţa pastorului, care va desemna un al doilea membru, de preferinţă el însuşi sau un diacon, care să însoţească pe cel care caută să rezolve problema. Şi acest al doilea pas trebuie precedat de auto-examinarea celor implicaţi şi exercitat într-un spirit umil având ţelul restaurării.

  Dacă problema rămâne tot nerezolvată după paşii descrişi la sub secţiunile de mai sus, problema va fi adusă înaintea bisericii. Astfel de membri care refuză să se pocăiască şi să fie restauraţi trebuie îndepărtaţi din membralitatea bisericii pe baza a 2/3 din voturile membrilor activi prezenţi la şedinţa anunţată cu scopul luării în discuţie a acţiunii disciplinare.

  Dacă o persoană ofensatoare este îndepărtată din membralitatea bisericii, toate legăturile cu persoana respectivă din acel moment înainte (cu excepţia membrilor de familie) vor avea ca scop restaurarea persoanei.

  Procedurile prezentate în această secţiune se bazează pe: Matei 18:15-20; Romani 16:17,18; 1 Corinteni 5:1-13; 2 Corinteni 2:1-11; Galateni 6:1; 1 Tesaloniceni 5:14; 2 Tesaloniceni 3:6-15; 1 Timotei 5:19,20; Tit 3:10.

 • Articolul IV – Slujitorii Duhovnicești; Slujbe Duhovnicești

  Secțiunea I – Pastorul
  a. Calificări și îndatoriri

  1. Calificările pastorului sunt cele afirmate în 1 Timotei 3:1-7 şi Tit 1:5-9.

  2. Pastorul este responsabil pentru conducerea spirituală a Adunării. El trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile biblice ca pastor, episcop şi bătrân 1 Petru 5:1-4. El va planifica închinarea, predarea, serviciile de evanghelizare şi rugăciune ale Adunării. Pastorul va supraveghea întreaga lucrare a Adunării ca şi toate activităţile şi organizaţiile legate de aceasta Fapte 20:28. Nici un program, nici o decizie şi nici o activitate a Adunării nu va putea funcţiona fără aprobarea pastorului Evrei 13:7,17. El va fi membru “ex officio” (din oficiu) al tuturor comitetelor şi organizaţiilor legate de Adunare. Pastorul va acţiona ca moderator al tuturor întâlnirilor, iar în absenţa lui nu se va putea face nici o Adunare Generală. Dacă Adunarea nu are pastor, diaconii vor alege o persoană care va prezida. Pastorul va numi toţi slujitorii ne aleşi ai Adunării, va crea şi va umple poziţiile organizaţionale după cum va considera necesar. Va fi responsabilitatea pastorului să angajeze sau să concedieze membrii plătiţi ai conducerii, în poziţiile create în Adunare cu aprobarea Adunării Generale.

  Pastorul va supraveghea pregătirea unui buget anual care va fi aprobat de Adunarea Generală.

  Pastorul va fi ordinat ca Slujitor Baptist, aderând fără rezerve la Declaraţia Doctrinară prezentă în acest Statut. El nu trebuie să aibă legături cu mişcarea ecumenică sau carismatică şi trebuie să îndeplinească calificările schiţate în 1 Timotei 3:1-7.

  b. Termenul slujbei

  Pastorul va fi chemat pentru un termen nedefinit şi va continua slujba până când: moare, demisionează, sau Adunarea Generală votează într-o întâlnire specială îndepărtarea lui din slujbă.

  Pentru îndepărtarea lui din slujbă va fi necesară o majoritate de ¾ din voturile membrilor calificaţi prezenţi la întrunire.

  În cazul demisiei sau al votului Adunării Generale, se va face o notificare de 30 de zile.

  Procedurile de eliberare din slujbă pot fi stabilite împotriva pastorului pe baza imoralităţii dovedite, ereziei în doctrină, apostaziei, sau ne împlinirii corecte a îndatoririlor sale. O astfel de adunare generală trebuie anunţată de la amvon, într-un serviciu obişnuit al bisericii cu 30 de zile înainte.

  În cazul decesului sau a pierderii complete a sănătăţii, biserica poate demara imediat procedurile pentru alegerea unui alt pastor.

  c. Ordinarea unui pastor

  1. Pastorul sau comitetul de amvon va alcătui o Comisie de Ordinare formată din pastori, minim trei, din Adunări cu aceeaşi doctrină şi practică care va examina candidatul.

  2. Adunarea va organiza ordinarea candidatului la o dată ulterior stabilită care va fi anunţată la cel puţin două servicii ale Adunării. Certificatul de Ordinare va fi eliberat de Adunare şi va purta semnăturile pastorilor din Comisia de Ordinare.

  Secţiunea II – Diaconii

  Calificări

  Standardele Scripturale sunt schiţate în 1 Timotei 3:8-13 şi Fapte 6:1-6.

  Nici un bărbat care foloseşte tutun, băuturi alcoolice sau substanţe ilegale, nu poate fi ales ca diacon al acestei biserici.

  Cel propus ca diacon trebuie să fie membru al acestei biserici de cel puţin un an 1 Timotei 3:10.

  Cel propus ca diacon trebuie să fie de acord cu Declaraţia Doctrinară şi practicile bisericii aşa cum sunt ele prezentate în acest Statut 1 Timotei 3:9.

  Îndatoriri:

  Diaconii, ca slujitori ai bisericii, vor lucra cu pastorul şi cu turma pentru promovarea bunăstării spirituale şi materiale a bisericii Fapte 6:1-6.

  Diaconii vor fi conştiincioşi în mărturisirea Evangheliei la cei pierduţi şi vor încerca să-i conducă la acceptarea lui Cristos ca Domn şi Mântuitor.

  În cazul îmbolnăvirii pastorului, diaconii, după consultarea cu pastorul, vor avea responsabilitatea amvonului. În cazul în care amvonul devine vacant printr-o situaţie de urgenţă cum ar fi moartea sau un accident grav, etc., diaconii vor avea responsabilitatea de a pune în locul vacant un bărbat cu aceiaşi credinţă şi rânduială.

  Diaconii şi pastorul se vor întâlni înaintea fiecărei adunări generale anuale sau speciale.

  Un diacon va fi ales pe o perioadă de un an. El poate fi reales la sfârşitul mandatului în cazul în care biserica doreşte acest lucru.

  Numărul diaconilor aleşi va depinde de nevoile bisericii.

 • Articolul V – Administratorii

  Ei vor avea custodia legală a proprietăţii bisericii şi vor conduce toate lucrurile legale ale bisericii. Ei vor trebui să se familiarizeze cu legile ţării, regulile, codurile şi restricţiile care au legătură cu proprietatea bisericii, funcţiunile, sau orice chestiune care cere proceduri legale şi semnături. Ei vor semna documente după cum vor fi îndemnaţi de biserică chiar dacă nu sunt de acord cu tranzacţia.

  Ei se pot opune doar prin votul lor, ca membrii, în cadrul
  adunărilor generale. Ei nu vor avea autoritatea de a cumpăra, a vinde, a garanta creditul bisericii, a ipoteca, a închiria sau a transfera orice proprietate, fără un vot special care să-i autorizeze pentru o astfel de acţiune. Nici o structură nouă, alterare, deformare sau îndepărtare a proprietăţii bisericii nu va fi executată de cineva fără aprobarea bisericii. Administratorii vor supraveghea îngrijirea tuturor clădirilor şi proprietăţilor aparţinând bisericii, fiind responsabili pentru reparaţii şi asigurări.

 • Articolul VI – Casierul

  Casierul va fi ales de biserică pe o perioadă stabilită de timp.

  El va primi toţi banii de la cenzori şi-i va folosi după cum va fi direcţionat de biserică. El va ţine o evidenţă curată şi corectă şi va face un raport complet (banii încasaţi, cheltuiţi şi balanţa la zi) pentru adunarea generală anuală a bisericii. El nu va schimba fondurile destinate ale bugetului în nici un fel, fără aprobarea bisericii. El trebuie să păstreze un dosar cu toate copiile rapoartelor prezentate bisericii în adunările generale ordinare şi chitanţele necesare. Toate evidenţele financiare vor fi păstrate în biroul bisericii şi vor fi disponibile tot timpul.

  Casierul se va asigura că biserica împlineşte toate cerinţele legale ale ţării cu privire la finanţe. El va transmite toate evidenţele financiare în cazul alegerii unui nou casier.

  Comisia de Cenzori

  În scopul verificărilor din punct de vedere financiar contabil Adunarea va desemna o comisie de cenzori formată din trei membri.

 • Articolul VII – Secretarul

  Un secretar va fi ales de biserică pe o perioadă stabilită de timp, pentru păstrarea evidenţei procedurilor bisericii. El va ţine cu acurateţe o evidenţă a proceselor verbale ale tuturor adunărilor generale ale bisericii şi va afişa o copie a acestora pentru folosul bisericii.

  Secretarul va ţine o evidenţă clară a tuturor membrilor acceptaţi în biserică sau eliberaţi din biserică, şi va scrie toate scrisorile şi comunicatele bisericii aşa cum va fi direcţionat de către biserică. El va transmite toate evidenţele bisericii în cazul alegerii unui secretar nou.

 • Articolul VIII – Adunările Bisericii

  Adunări de închinare:

  Servicii de duminică: Biserica se va întruni regulat duminica dimineaţa şi seara pentru închinare publică către Dumnezeul cel Atotputernic.

  Servicii de rugăciune: Biserica se va întruni cel puţin odată pe săptămână pentru rugăciune şi studiul Bibliei.

  Serviciul pentru Cina Domnului: Biserica va participa la Cina Domnului în fiecare primă duminică din lună la programul de seară.

  Adunări generale.

  Adunările generale vor fi conduse în decenţă şi rânduială avându-l pe pastor ca şi moderator, 1 Corinteni 14:33,40; 16:14.

  Adunarea Generală Ordinară: data va fi stabilită de către biserică anual. În această adunare, slujitorii bisericii vor prezenta bisericii un raport semnat cu privire la progresele făcute.

  Adunările Generale Extraordinare: Pot fi convocate de pastor când el consideră necesar, în timpul serviciilor de duminică dimineaţa, seara şi din timpul săptămânii.

  Toate Adunările Generale ale bisericii vor fi deschise şi închise cu rugăciune pentru călăuzirea şi binecuvântarea divină.

  Moderatorul va determina regulile de procedură după cum consideră corect şi ghidându-se după bunul simţ, dând fiecărui membru o oportunitate rezonabilă pentru a fi ascultat cu privire la o problemă.

  Moderatorul este autoritatea finală în chestiunile de procedură, decizia sa fiind finală şi decisivă.

  Următoarea ordine va fi respectată în Adunările Generale:

  • – Rugăciune de deschidere
  • – Rapoarte (dacă este cazul)
  • – Prezentarea problemelor care trebuie supuse votului
  • – Votul oficial
  • – Amânare (suspendare)
  • – Benedicţia

  Pentru orice Adunare care este sub incidenţa acestui articol, moderatorul va avea, la discreţia sa, autoritatea deplină şi unilaterală de a cere celor care nu sunt membrii bisericii să părăsească sala de şedinţe şi să decidă îndepărtarea imediată a oricărui membru sau a altei persoane prezente care este considerată de moderator ca deranjând procedurile Adunării prin fapte sau prezenţă. Moderatorul va avea deplină autoritate să ceară îndepărtarea copiilor dacă moderatorul consideră că circumstanţele o cer.

  Votarea:

  Numai membrii activi ai bisericii (16 ani şi peste) au dreptul să voteze în orice problemă a bisericii. Nu vor exista voturi prin împuternicire sau ale celor absenţi. Membrii nu pot vota iniţierea vreunei acţiuni a bisericii, ci mai degrabă votul unui membru are rolul de a confirma sau ratifica direcţia bisericii după cum este determinată de pastor şi bordul de diaconi.

  Alegerile

  Alegerile vor fi făcute prin vot deschis cu ridicare de mână. Diaconii vor răspunde de numărarea voturilor.

 • Articolul IX – Finanțele

  Întregul program al bisericii va fi sprijinit prin zeciuielile şi dărnicia membrilor Adunării Baptiste Independente şi cei călăuziţi de Duhul Sfânt să contribuie la sprijinirea acestuia. În nici o situaţie nu se va îngădui bisericii să folosească metode nescripturale pentru strângerea de fonduri.

 • Articolul X – Organizații afiliate

  Această biserică îşi rezervă dreptul de afiliere cu orice altă organizaţie creştină care are aceiaşi Declaraţie Doctrinară şi practici.

  Noi nu vom deveni membrii permanenţi ai nici unei organizaţii, şi ne vom rezerva întotdeauna dreptul de a ne retrage din afilierile noastre.

 • Articolul XI – Misiunea

  Va fi ţelul acestei biserici să proclame Evanghelia şi să sprijine în principal misionarii angajaţi în evanghelizare şi stabilirea de biserici locale.

  Aceştia trebuie să fie în acord total cu Declaraţia Doctrinară şi Practică.

  Adunarea susţine la această dată lucrări de misiune în: Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus, Briheni, Şuştiu, Criştior, Sârbeşti, Ştei.

 • Articolul XII – Implicarea politică

  Activitatea substanţială a bisericii nu va fi purtătoare de propagandă sau orice altă încercare de a influenţa legislaţia. Biserica nu va participa la, sau nu va interveni în, (incluzând publicarea sau distribuirea de afirmaţii politice) nici o campanie politică în folosul oricărui candidat pentru orice funcţie publică.

 • Articolul XIII – Nediscriminarea rasială

  Nu va exista nici o discriminare împotriva unui membru, candidat, elev sau altă persoană pe baza rasei, culorii, sau originii naţionale sau etnice.

 • Articolul XIV – Amendamente

  Secţiunea 1

  Acest Regulament Biblic Intern poate fi schimbat sau amendat la orice Adunare Generală a bisericii printr-un vot majoritar de ¾ al membrilor activi prezenţi şi cu drept de vot. Se va pune la dispoziţia bisericii o notificare scrisă cu privire la schimbările sau amendamentele propuse cu cel puţin o lună înaintea Adunării Generale.

  Secţiunea 2

  Următoarele articole pot fi schimbate numai prin votul de 100% al celor cu drept de vot într-o Adunare Generală Ordinară sau Extraordinară: – ‘Declaraţia Doctrinară’; Articolul III -‘Membralitatea’; ‘Calificările pastorului’; Articolul XI – ‘Misiunea’; Articolul XIV – ‘Amendamente’.

 • Angajamentul bisericii – votat în Adunarea Generală a din 21.09.2003 cu unanimitate de voturi

  Fiind conduşi de Duhul Sfânt să-L primim pe Domnul Isus Cristos ca Salvator, pe baza mărturisirii publice a credinţei noastre, în urma botezului prin scufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, în prezenţa lui Dumnezeu şi a acestei adunări, în mod solemn şi plini de bucurie ne luăm următorul angajament unii faţă de alţii ca şi un singur trup în Cristos.

  Hotărâm deci, cu ajutorul Duhului Sfânt, să umblăm împreună în dragoste creştinească; să ne luptăm pentru progresul acestei biserici în cunoştinţă, sfinţenie şi mângâiere; să susţinem creşterea şi spiritualitatea ei; să participăm regulat la servicii; să-i acordăm un loc primordial faţă de toate instituţiile de origine umană; să dăruim cu credincioşie din timpul şi talentele noastre în activităţile ei; să contribuim cu bucurie şi regulat, în acord cu ceea ce ne dă Dumnezeu, la susţinerea lucrării, a cheltuielilor bisericii, a ajutorării celor săraci şi a răspândirii Evangheliei la toate naţiunile.

  De asemenea, hotărâm să avem în mod regulat devoţiune personală şi împreună cu familia; să ne educăm copiii în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu; să urmărim salvarea rudeniilor şi a cunoştinţelor noastre; să umblăm cu băgare de seamă în această lume; să fim cinstiţi în activităţile noastre, credincioşi angajamentelor luate şi să avem o conduită demnă de urmat; să evităm bârfa, vorbitul despre alţii pe la spate şi o mânie păcătoasă; să stăm departe de orice formă de activitate – inclusiv de vânzarea şi folosirea de substanţe alcoolice şi toxice – care ar face de ruşine Numele Domnului Isus Cristos, ar fi o piatră de poticnire pentru un frate sau ar constitui o piedică pentru câştigarea unui suflet la Cristos; să fim plini de zel în eforturile de înaintare a cauzei lui Cristos, Salvatorul nostru; şi să-I dăm Lui locul de frunte în toate lucrurile.

  Mai hotărâm să ne încurajăm unii pe alţii în binecuvântata nădejde a revenirii Domnului nostru; să veghem unii asupra altora în dragoste frăţească; să ne rugăm unii pentru alţii; să ne ajutăm unii pe alţii la necaz sau în caz de boală; să cultivăm sentimente de înţelegere creştinească şi o vorbire prietenoasă şi respectuoasă; să nu ne supărăm repede, ci să fim întotdeauna gata de împăcare, ba chiar, ţinând cont de cuvintele Salvatorului, să căutăm să ne împăcăm cât mai repede.

  Hotărâm, de asemenea, ca atunci când ne vom muta de aici să căutăm cât mai repede să ne alăturăm unei biserici asemănătoare în credinţă şi în practică unde să putem continua să trăim în spiritul acestui angajament şi după principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu vom găsi o astfel de biserică, vom căuta, cu ajutorul Domnului, să înfiinţăm una.