Adunarea Baptistă Independentă "Maranata" din orașul Ștei

Statutul de organizare și funcționare

Dispoziții generale

Deoarece noi credem că Adunarea locală este un trup al cărui Cap este Isus Cristos, întemeiată numai pe baza Sfintelor Scripturi, se autoguvernează aşa cum o călăuzeşte Duhul Sfânt, că ea trebuie să facă toate lucrurile în decenţă şi ordine, credem că cel mai bine este să afirmăm în scris ordinea conducerii trupului, pentru ca membrii ei să poată înţelege mai bine îndatoririle, drepturile şi responsabilităţile lor, aceasta va produce armonia şi buna înţelegere.

În acest scop am adoptat prezentul Statut.

În Adunarea Generală din 06.02.2005 am hotărât să ne asociem în vederea constituirii unei Asociaţii Religioase şi pentru realizarea scopului propus ce rezultă din cuprinsul prezentului Statut.

Denumirea asociației

Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ștei.

Sediul asociației

Ştei, strada Nicolae Iorga nr. 34, Cod 415600, jud. Bihor.

Durata de funcționare a asociației

Asociaţia se constituie în vederea funcţionării pe termen nedeterminat.

Patrimoniul inițial al asociației

Suma de 5.000.000 Ron (cincimilioanelei) depuşi în contul 25336. 92-4006. 5/ROL deschis la BCRO-B.COM.ROMANIA BH– ȘTEI.

Conducerea, administrarea și controlul asociației

  1. Adunarea Generală
  2. Comitetul de conducere format din:
 • – Pastor Balaciu Viorel Florin – Preşedinte
 • – Pastor Todoran Gheorghe – Secretar
 • – Pastor Blaj Gheorghe – Vicepreşedinte
 • – Fodor Ştefan – Casier
 • 3. Comisia de cenzori:
 • – Rogojan Viorica – expert contabil
 • – Maghiar Iosif – Cenzor
 • – Lucaciu Traian – Cenzor

În vederea desfăşurării procedurii de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei membrii fondatori împuternicesc pe domnul Balaciu Viorel Florin să semneze orice act legat de înregistrarea, autorizarea şi funcţionarea Asociaţiei Religioase Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ştei.

Ștampila

Ştampila Asociaţiei va fi rotundă cu două cercuri concentrice, pe circumferinţa interioară se va scrie Asociaţia Religioasă Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ştei, iar în centru o carte deschisă pe care să scrie MARANATA în partea de jos, pe ambele pagini şi pe pagina din dreapta, un cerc turtit reprezentând globul pământesc, din glob o cruce care să depăşească marginea cărţii de sus.

Scopul și obiectivele

 • – Angajarea activă în îndeplinirea Marii Trimiteri a predicării Evangheliei aşa cum a fost ea dată de Domnul nostru Isus Cristos în Matei 28:19,20.
 • – Adunarea laolaltă pentru închinare, părtăşie, învăţătură şi o mărturie unitară.
 • – Practicarea ordonanţelor Noului Testament: Botezul şi Cina Domnului.
 • – Oficierea altor activităţi cu caracter religios, activităţi religioase
  pentru copii şi tineret, femei, persoane în vârstă, prin care să se
  formeze deprinderi moral-creştine şi un mod de viaţă creştin,
  corect şi civilizat.
 • – Activităţi caritabile de ajutorare a celor în nevoi: familii sărace,
  orfani, bătrâni în dificultate şi categorii sociale defavorizate.

Obiectivul de activitate

Pentru realizarea scopului şi îndeplinirii obiectivelor sale, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi: servicii de închinare, întâlniri de rugăciune, servicii de evanghelizare, servicii de înmormântare, serviciul de cununii religioase, ore de religie, activităţi de tineret, pregătirea tinerilor în vederea lucrării de slujire prin studii biblice şi investirea lor în activităţile Asociaţiei prin ordinare lor ca şi slujitori, activităţi de tabără creştină, plantări de noi biserici, activităţi misionare diferite, distribuţie de literatură creştină, ajutorarea familiilor sărace, orfanilor, bătrânilor în dificultate şi categoriilor sociale defavorizate, şi alte asemenea.

Modul de dobândire și pierdere a calității de asociat

Calitatea de asociat o poate dobândi orice persoană care L-a acceptat pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul lor personal şi a fost botezată Scriptural (prin imersiune în apă în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt – Matei 28:19).

Dobândirea calităţii de asociat se face pe baza aprobării Adunării Generale a Asociaţiei cât şi prin:

 • 1. Botez – o persoană care L-a mărturisit pe Cristos ca Mântuitor şi Domn, şi care este de acord cu Declaraţia Doctrinară, poate fi acceptată în membralitate pe baza botezului Scriptural.
 • 2. Scrisoare – pot fi primiţi membri pe baza unei scrisori de recomandare din partea unei asociaţii cu aceeaşi doctrină şi practică.
 • 3. Declarație – o persoană care dă dovada verbală a recunoaşterii lui Cristos ca Mântuitor şi a faptului că a fost botezată Scriptural într-o asociaţie cu aceeaşi doctrină şi practică poate fi primită în membralitate.
 • 4. Restaurare – Unui membru exclus i se poate restaura membralitatea pe baza mărturisirii greşelii şi a dovezii pocăinţei.
 • 5. Aderare – o persoană care dă dovadă verbală a recunoaşterii lui Cristos ca Mântuitor, a faptului că a fost botezată Scriptural şi acceptă Declaraţia Doctrinară a asociaţiei noastre, poate fi acceptată în membralitate chiar dacă provine dintr-un mediu doctrinar diferit.

Pierderea calităţii de asociat poate avea loc prin: deces, transfer, disciplină şi inactivitate.

Drepturile și obligațiile asociaților

Membrii asociaţi au următoarele drepturi: să participe la toate activităţile Asociaţiei potrivit scopului acesteia şi obiectului de activitate, să participe activ la lucrările Adunării Generale având posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale acesteia, să participe la administrarea patrimoniului Asociaţiei potrivit destinaţiei acestuia, să participe la programele ce se desfăşoară în cadrul Asociaţiei.

Membrii asociaţi au următoarele obligaţii: să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut, să depună tot efortul pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor Asociaţiei, să contribuie financiar la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, sa participe la toate programele Asociaţiei, făcând excepţie cazurile când este bolnav, la serviciu sau plecat din localitate.

Secţiunea III – Resurse patrimoniale

Fondurile necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei se pot realiza pe următoarele căi: donaţii, zeciuiala, dărnicie, şi sponsorizări.

Asociaţia nu va desfăşura activităţi care să aducă profit.

Atribuțiunile organelor de conducere, administrare și control

Adunarea Generală

Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţiuni:

 • – Stabileşte strategia şi obiectivele generale;
 • – Aprobă Bugetul şi Bilanţul Contabil;
 • – Alegerea şi revocarea membrilor din Comitetul de Conducere;
 • – Modificare Statului şi Actului Constitutiv;
 • – Înfiinţarea de filiale;
 • – Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;
 • – Stabilirea transmiterii patrimoniului;
 • – Se adună obligatoriu o dată pe an;
 • – Putere de control asupra Comitetului de Conducere;

Adunarea Generală anuală va fi programată pentru a III a duminică din luna februarie a fiecărui an.

Adunarea Generală aprobă Regulamentul Intern de Funcţionare, conform convingerilor religioase baptiste, respectând prevederile prezentului Statut.

Comitetul de Conducere

Între lucrările Adunării Generale activitatea Asociaţiei este condusă de Comitetul de Conducere.

Atribuţiunile Comitetului de Conducere:

 • – Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei.
 • – Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.
 • – Administrează patrimoniul Asociaţiei, exceptând înstrăinarea bunurilor care este de competenţa exclusivă a Adunării Generale.
 • – Hotărăşte asupra cererilor de dobândire a calităţii de membru al Asociaţiei.
 • – Aplică măsurile disciplinare persoanelor care se fac vinovate de încălcarea Statutului Asociaţiei, a Declaraţiei Doctrinare ori de căderea în păcat, cu excepţia excluderii care este de competența Adunării Generale.
 • – Propune Adunării Generale afilierea Asociaţiei la organizaţii care au acelaşi scop şi urmăresc aceleaşi obiective.
 • – Controlează activitatea Comisiei de Cenzori.
 • – Întocmeşte Proiectul de Buget.
 • – Alte atribuţiuni în vederea realizării scopului Asociaţiei.
Comisia de Cenzori
 • – Verifică din punct de vedere financiar-contabil activitatea Asociaţiei.
 • – Îndeplineşte orice alte atribuţiuni în vederea realizării scopului Asociaţiei.

Destinația bunurilor în cazul dizolvării asociațtiei

În cazul dizolvării Asociaţiei, patrimoniul acesteia se va transmite unei alte persoane juridice cu scop şi obiect de activitate identice, cu respectarea procedurii legale.

Amendamente

Prezentul Statut poate fi modificat, amendat sau revizuit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Prezentul Statut este redactat în 8 exemplare.

Act constitutiv al asociației religioase – Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ștei

Încheiat azi 06.02.2005 în localitatea Ştei, strada Nicolae Iorga nr. 34, cod 415600 jud. Bihor. Membrii fondatori ai Asociaţiei Religioase “Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ştei” sau adunat în şedinţa Adunării Generale de constituire unde s-a hotărât:

În conformitate cu Art. 29 alin. 1 din Constituţia României privind drepturile religioase, Art. 36 privind libertatea întrunirilor, Art. 37 privind dreptul la asociere, precum şi Art. 1 din Decretul nr. 177/1948 care garantează libertatea religioasă, Art. 18 cu privire la asociaţiunile civile care urmăresc scopuri religioase, Ordonanţei Guvernului României nr.26 din 30 ianuarie 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

 • – Constituirea începând cu data de 06.02.2005 a Asociaţiei Religioase “Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ştei” cu sediul în Ştei, strada Nicolae Iorga nr. 34 judeţul Bihor, Asociaţie cu caracter religios, non profit, pe o durată nedeterminată de timp.
 • – Adoptarea Statutului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei.
 • – Adoptarea Declaraţiei Doctrinare a Asociaţiei religioase.
 • – Adoptarea Regulamentului Intern de Funcţionare.
 • – Patrimoniul inițial al Asociaţiei Religioase este de 5.000.000 lei (cincimilioanelei) depuşi în contul 25336.92-4006.2 deschis la BCRO-B.COM.ROMANIA BH – STEI.

Conducerea Asociaţiei se realizează prin:

Comitetul de conducere format din:
 • – Pastor Balaciu Viorel Florin – Preşedinte
 • – Pastor Todoran Gheorghe – Secretar
 • – Pastor Blaj Gheorghe – Vicepreşedinte
 • – Fodor Ştefan – Casier
Comisia de cenzori:
 • – Rogojan Viorica – expert contabil
 • – Maghiar Iosif – Cenzor
 • – Lucaciu Traian – Cenzor

Membrii fondatori împuternicesc pe domnul Balaciu Viorel Florin să semneze orice act legat de înregistrarea, autorizarea şi funcţionarea “Asociaţiei Religioase Adunarea Baptistă Independentă “Maranata” Ştei” oriunde va fi nevoie.

Scopul Asociaţiei este angajarea activă în îndeplinirea Marii Trimiteri a predicării Evangheliei aşa cum a fost ea dată de Domnul nostru Isus Cristos în Matei 28:19,20.

Adunarea laolaltă pentru închinare, părtăşie, învăţătură şi o mărturie unitară.

Practicarea ordonanţelor Noului Testament: Botezul şi Cina Domnului.

Activităţi caritabile de ajutorare a celor în nevoi: familii sărace, orfani, bătrâni în dificultate și categorii sociale defavorizate.

Oficierea altor activităţi cu caracter religios, activităţi religioase pentru copii şi tineret, femei, persoane în vârstă, prin care să se formeze deprinderi morale, creştine şi un mod de viaţă creştin, corect şi civilizat.